Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Baloldali Jövő Fórum Alapszabálya

2011.10.02

                                                                BALOLDALI  JÖVŐ FÓRUM

              „ Ez az ország szóljon rólunk.”

 

                              ALAPSZABÁLYA

 

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény /l/ Bekezdése alapján létrehozták a Baloldali Jövő Fórum civilszervezetet.

A Baloldali Jövő Fórum a 2006. 02. 19.- i rendkívüli Közgyűlésén az alábbi alapszabályt fogadta el.

                I.

                                                                              Az egyesület adatai:

1. Az egyesület neve: Baloldali Jövő Fórum

2. Az egyesület székhelye: Budapest, 1077. Wesselényi utca 76. 2/10.

3. Az egyesület működési területe; Magyarország

 

                    II.

                        Az egyesület célja és feladatai

1.   Az egyesület célja: munkavállalói érdekképviselet, munkáltatói visszaélések megakadályozása, valamint hajléktalanokkal való szolidaritás.

2.   Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködni minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3. Az egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

4. Az egyesület feladatai; törvényes demonstráción való részvétel, röplapok terjesztése, sajtótájékoztatók szervezése, előadások szervezése, ruha és élelmiszerosztás a rászorulóknak, hasonló szervezetekkel való kapcsolattartás.

                  III.

                                                                              Az egyesület tagsága

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. A rendes tag felvételéről - írásbeli kérelem alapján - az egyesület elnöksége dönt.

 

 

 

Az egyesület tagjainak jogai;

- Részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a közgyűlés, határozatainak meghozásában, észrevételeket, javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az egyesület működésével kapcsolatban.

- A tag ajánlásokat tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására.

- A tagoknak joguk van önálló programot szervezni, de erről az elnököt előre tájékoztatni kell

- Felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30 napon belül köteles választ adni.

- Az egyesület minden tagja - így a kiskorú tag is - jogosult választani és tisztségre is választható azzal, hogy a kiskorú tag csak életkorának megfelelő /képviselettel nem járó/tisztségre választható meg az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire.

- Indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira.

- Betekinthet az egyesület nyilvántartásába.

- A tagok egyharmada írásban, cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.

3. Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolhatják.

4. Az egyesület tagja köteles a közgyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni, az egyesület alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását. A pártoló tag köteles a vállait erkölcsi és anyagi támogatást nyújtani az egyesületnek.

5. A tagsági viszony megszűnik;

- A tag halálával,

- Az egyesület megszűnésével

- A tag kilépésével,

- A tag kizárásával,

- Jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

 

6. Az elnökség kizárja a tagjai közül;

- Azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmarad a tagdíj megfizetésével, és az elnökség a tagdíjhátralék megfizetésére előzetesen felszólította és a felhívás eredménytelen maradt, a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható,

- Azt, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltotta.

- Az elnökség tagjainak kizárási ügyében a közgyűlés dönt kétharmados többséggel. A közgyűlés kizáró határozata ellen az elnökségi tag 30 napon belül a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

- A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti, a tagot a tagság idején keletkezett, és a tagság időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

- A kilépési szándékot az elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával.

7. A tagdíjat az elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg.

 

IV.

     Az egyesület szervezete

1. Az egyesület szervei;

- közgyűlés,

- elnökség

2. A közgyűlés az egyesület legfőbb szervet, amelyet a tagok összessége alkotja. A közgyűlést hat hónaponként, /félévente/ össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével és azt, hogy a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagok több mint a fele jelen van. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a közgyűlés időpontja előtt. Ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a megismételt közgyűlést meg kell tartani, és figyelmeztetni kell a távolmaradás következményeire, hogy a megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes és a távelmaradók részére is kötelező érvényű.

- A közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a közgyűlést.

3. A közgyűlést össze kell hívni;

- Ha a tagok egyharmada cél és ok megjelölésével írásban kéri ezt.

- Ha az elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

4. A közgyűlés összehívása az elnök feladata.

5. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagok, több mint a fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben a megismételt közgyűlést meg kell tartani, és figyelmeztetni kell a távolmaradás következményeire, hogy a megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, és a távolmaradók részére is kötelező érvényű.

6. A közgyűlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a közgyűlés vezetésével mást is megbízhat. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik;

- Az egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel történő egyesülésének a kimondása.

- Az alapszabály elfogadása és módosítása,

- Tisztségviselők megválasztása,

- Tagdíj mértékének a megállapítása,

- Az elnökség éves beszámolójának elfogadása

- Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

- Tisztségviselők visszahívása, /az elnökség határozatképtelensége esetén az elnökséget 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Ha másodszori összehívásra az elnökség határozatképtelen, akkor rendkívüli közgyűlés hívható össze, amely visszahívhatja a két elnökségi tagot tisztségéből, és újakat választhat helyettük./ Azt, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltotta.

8. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges;

- Az alapszabály elfogadásához, módosításához,

- Az egyesület feloszlásához, már egyesülettel történő egyesülés kimondásához,

- A tag kizárásával kapcsolatos határozatához.

10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.  Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, akit az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazató, több mint a felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

11. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely egyesületi tag jogos magánérdekének védelme, vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

12. Az elnök a közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami társadalmi gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

13. Az elnökség határozatait nyílt szavazással és egyhangú döntéssel hozza, mivel az elnökség 2 fős.

- Határozatképtelenség esetén az elnökséget 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Ha másodszori összehívásra az elnökség határozatképtelen, akkor rendkívüli közgyűlés hívható össze, amely visszahívhatja tisztségéből a 2 elnökségi tagot és újakat választhat helyettük.

- Az elnökség két közgyűlés közötti időszakban a - kizárólagos hatáskört kivéve - gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, irányítja az egyesület működését. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az elnökséget az elnök, írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kaptak.

14. A kéttagú elnökséget a közgyűlés választja meg az egyesület tagjai sorából titkos szavazással 4 éves időtartamra.

15. Az elnökség feladata és hatásköre, az egyesület tisztségviselői;

1989. évi II. törvény /Etv./ 8§ /1/ A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

Az egyesület tisztségviselői az elnök és az alelnök, akit a közgyűlés 4 évre választ.

Az elnökség határozatait egyhangú döntéssel hozza.

Feladatuk és hatáskörük;

- Az elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Helyettesítői esetén az alelnök teljes joggal képviseli az egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

- Tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás,

- A közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység,

- Az egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása, elfogadása,

- Az egyesület szervezeti és működési szabályzatának megvitatása és elfogadása,

- Az elnök éves beszámolójának elfogadása,

- Az egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás,

- Minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe, amelyeket az elnökség hatáskörébe von,

- Az elnökség határozatképes, ha tagjai közül mindketten jelen vannak,

- Az elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és az egyesületnek tagja,

- Az elnökség határozatait egyhangú döntéssel hozza.

16. Az elnök feladata és hatásköre;

- Az egyesület képviselete,

- A közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése,

- Az egyesület tevékenységének irányítása,

- Döntés és intézkedés az elnökségi ülései közötti időszakban a hatáskörébe tartozó kérdésekben,

- Irányítja ez egyesület gazdálkodását,

- Minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal,

- Az elnök és az alelnök együttesen utalványozási jogot gyakorol.

V.

    Az egyesület vagyona és gazdálkodása

1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség fogad el. Az elnökség, jelentést készít az egyesület gazdálkodásáról, amelyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt.

2. Az egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik;

- Tagsági díjak, amelyet a közgyűlés állapít meg. 300 Ft/fő/hó.

- Magán és jogi személyek támogatásai,

- Rendezvénybevétel,

- Egyéb bevételek.

3. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a - befizetett tagdíjon túlmenően nem felelnek.

4. Az egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

VI.

     Az egyesület megszűnése

1. Az egyesület megszűnik;

- Ha a közgyűlés az egyesület feloszlását kimondja.

- Ha feloszlatják,

- Ha az egyesület szétválik.

- Ha megszűnését megállapítják.

Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik, felszámolóként a volt ügyintéző szerve az elnökség jár el.

VII.

    Vegyes és záró rendelkezések

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadók.

Az egyesület alapszabályát a 2006. 02. 19.- i közgyűlés fogadta el.

Kelt: Budapest. 2006. 02. 19.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Se Puede Comprar Viagra Sin Receta En Espana KelDreall

(KelDreall, 2018.12.27 02:15)

Cephalexin And Journal Gefahren Levitra <a href=http://genericvia.com>viagra</a> Holistic Propecia Discount Amoxicilina With Next Day Delivery <a href=http://gemeds.com>compro kamagra</a> Healthy Man Pharmacy Cialis Forum Statistiques <a href=http://ausgsm.com></a> Discount Generic Viagra Canada Ou Trouver Du Cialis A Paris On Line Real Dutasteride Internet Over Night With Doctor Consult Propecia Fotosensible Levitra Brand Name Accutane Online Canada No Prescription <a href=http://6drugs.com>cialis 20mg price at walmart</a> Il Viagra Sulle Donne Propecia Portugal Propecia Para El Pelo Verfallsdatum Viagra Cialis Levitra Cephalexin Anxiety <a href=http://curerxshop.com>cialis 5 mg</a> Free Viagra Sample Viagra Alkohol Dutasteride Tablet Cialis Hersteller <a href=http://gaprap.com>viagra</a> Viagra Vencido Pilule Viagra Unite

New package XRumer 16.0 + XEvil 4.0 breaking more than 8400 type of CAPTCHAs

(XEvilBestNug, 2018.12.06 19:44)

Revolutional update of captchas solving software "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captchas recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

FREE DEMO AVAILABLE!

Good luck ;)


http://XEvil.net/

40 Ways to Lop off Your Blood Weight

(Aantiggile, 2018.10.11 22:44)

Torsion bras de quelqu'un est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-date-de-mise-sur-le-marche/

Blood squeezing: What is routine

(Aantiggile, 2018.09.27 13:55)

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-du-cialis-pas-cher/

Liste Pays Ou Viagra Vente Libre Matfoop

(Matfoop, 2018.06.20 05:52)

Buy Cheap Synthroid 125mcg No Rx Real Propecia Results Hair Loss Order Viagra By Phone <a href=http://cialiviag.com>cialis price</a> Levitra Effets Secondaires